9. ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİ SEMPOZYUMU
ÇAĞRI METNİ


Eleştirel Teoriyle Toplum ve Siyaset Felsefesi: Güncel Sorunlar, Tartışmalar, Perspektifler

Frankfurt Okulu Eleştirel Teorisi’nin kurumsal yapısı olan Sosyal Araştırmalar Enstitüsü bu yıl kuruluşunun yüzüncü yılını kutluyor. Biz de bu vesileyle, bu Enstitü bağlamında ortaya çıkan ve günümüze kadar etkisini sürdüren Eleştirel Teori düşünce geleneğini toplum ve siyaset felsefesinin geniş perspektifinden irdelemek istiyoruz. Sempozyumun konu alanı sadece felsefe olmayacak – böylesi bir odaklanma Eleştirel Teori’nin ruhuna da aykırı bir şey olurdu. Daha 1930’lu yılların başlarında Max Horkheimer Enstitü’nün ve Eleştirel Teorinin interdisipliner odaklı çalışmalarına işaret ediyor; felsefi bir toplum teorisinin psikoloji (psikanaliz), kültür çalışmaları, iktisat, hukuk, sanat ve edebiyat teorisiyle paralel geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yapıyordu. Eleştirel Teori geleneğinin günümüze kadar gelen biçim(ler)i ve düşünürleriyle bu interdisipliner karakter daha da gelişti. Günümüzde sosyoloji, psikoloji, pedagoji, siyaset teorisi, uluslararası ilişkiler, müzik teorisi, ekoloji, medya çalışmaları, feminizm gibi alanlarla iç içe geçen ve bu alanlarda gelişen bir Eleştirel Teori’den söz edilebilmektedir.

Bu çeşitlilik ve interdisiplinerlik, literatürde Eleştirel Teori geleneğine dahil edilen düşünürler göz önünde tutulduğunda da kendini daha açık bir biçimde göstermektedir: Günümüzde Eleştirel Teori denildiğinde sadece Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse ya da Walter Benjamin’in klasik teorileriyle değil, Regina Becker-Schmidt, Oskar Negt, Jürgen Habermas, Şeyla Benhabib, Axel Honneth, Nancy Fraser, Rainer Forst, Hartmut Rosa, Rahel Jaeggi gibi birçok diğer düşünür katkılarıyla ya da Eleştirel Teori’ye verdikleri yeni biçimlerle karşı karşıya geliyoruz.

Bu bağlamda, Eleştirel Teori geleneğinin günümüz sorunlarına yaklaşımını, özellikle yukarıda adı geçen çağdaş düşünürlerin görüşleri çerçevesinde başka teori gelenekleriyle tartışmalarını ve getirdikleri perspektifleri tematize etmek, farklı disiplinlerden gelecek bildirilerle (ve bir sempozyum kitabıyla da) Türkiye’de Eleştirel Teori üzerine çalışmaları daha da zenginleştirmek sempozyumun özel odağı ve amacıdır.

Sempozyum, yukarıda vurgulanmaya çalışılan özel ilgi odağı yanı sıra, özgürlük, adalet, insan hakları, savaş ve barış, kimlik siyaseti, demokrasi, liberalizm, göç, sınıf mücadelesi, çokkültürcülük gibi toplum ve siyaset felsefesinin temel sorunlarını akademik bir perspektiften tartışan bildirilere de açıktır.

Farklı disiplinlerden katılımcıları 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği ve Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı iş birliğiyle düzenlenecek sempozyuma davet ediyoruz.

Konu başlıkları

 • Eleştirel Teori ve Eğitim Felsefesi
 • Eleştirel Teori ve Eğitim Sosyolojisi
 • Günümüz Sorunları Karşısında Eleştirel Teori
 • Çağdaş Kapitalizm ve Eleştirel Teori
 • İletişimsel Eylem Kuramı ve Eleştirel Teori
 • Ekoloji ve Eleştirel Teori
 • Çağdaş Eleştirel Teorisyenler ve Teorileri
 • Feminist Eleştirel Teori
 • Tanınma ve Eleştirel Teori
 • Eleştirel Teori ve Kuşakları
 • Siyaset Felsefesi ve Eleştirel Teori
 • Eleştirel Sosyoloji
 • Farklı Disiplinlerde Eleştirel Teori’nin Yeri
 • Eleştirel Teori ve Gelecek Perspektifleri
 • Eleştirel Demokrasi Teorisi
 • Kültür Endüstrisi
 • Marksizm ve Eleştirel Teori
 • Sosyal Teori ve Eleştirel Teori
 • Eleştirel Teori’nin Diğer Teorilerle İlişkisi
 • Demokrasi
 • İnsan Hakları
 • Göç ve Göçmen Sorunu
 • Adalet
 • Savaş ve Barış
 • Liberalizm ve Liberal Politikalara Dair Sorunlar
 • Açlık
 • Yoksulluk