6. ULUSAL ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİ SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ


AİDİYET VE KİMLİKLER

Tarihsel açıdan yeni bir olgu olmamakla birlikte, 20. yüzyılda tanımlanmaya başlanmış olan “kimlik” kavramı politika, sosyoloji, felsefe vb. alanlara ait pek çok tartışmanın önemli ve merkezi bir konusu haline gelmiştir. Başta daha çok etnisite ve din temelli olan tartışmalar, 1960-1970’li yıllardan itibaren “yeni toplumsal hareketler”in de etkisiyle ırk ve toplumsal cinsiyet ile ilgili sorunları da kapsamaya başlamıştır. Bireylerin herhangi bir toplumsal, kültürel, sınıfsal vs. kimlikle özdeşleşme durumu olarak tanımlanabilecek “aidiyet” kavramı da kimlik temelli tartışmaların önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Küreselleşen dünyaya ait kimlik çatışmaları/mücadeleleri, göçler, savaşlar ve mülteci hareketlilikleri gibi koşullar “aidiyet” veya “ait olmama/hissetmeme” meselesi ile ilgili önemli bir sorunsalı ortaya çıkarmıştır. Bu sorunsal insan hakları, şiddet, ayrımcılıkların önlenmesi, vatandaşlık hakları ve demokrasi gibi tartışmaları da kapsamaktadır. Küreselleşme bir yandan kendini kültürel bir homojenleşme şeklinde dayatırken, öbür yandan da farklı kimliklerin karşılaşmalarını, çatışmalarını, bunların olumlu veya olumsuz sonuçlarını artırmakta, kimliklerin bazen dönüşmesine, bazen dönüşmemek için direnmesine, bunlara bağlı olarak da farklı şiddet türlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum insan hakları, adalet ve demokrasi gibi talepleri en iyi karşılayabilecek aidiyet ve kimlik tanımlamalarına ve politikalarına ilişkin yeni yaklaşımlara duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaca yönelik bir alan açmak için 4 Haziran 2021 tarihinde Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği ve Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü iş birliğiyle “KİMLİK” üst başlığıyla düzenlenmiş olan sempozyumun, bu kez “AİDİYET VE KİMLİKLER” üst başlığıyla ve Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün de katılımıyla 20-21 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Seçili sempozyum sunumlarının tam metinlerinden oluşan bir derleme 2022 yılı içinde kitap olarak yayımlanacaktır.

Sempozyum Ana Tema’sı olan “Aidiyet ve Kimlikler” disiplinlerarası incelemeye açık bir tema’dır. Bu nedenle, Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Psikoloji, Hukuk, Uluslararası İlişkiler vb. diğer Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarından katılımlar da değerlendirmeye alınacaktır.

Tüketici olmamakla birlikte, aşağıda belirtilen alt başlıklarla birlikte, şu sorulara cevap aranmaktadır:

Sorular:

 • Kimlik nedir?
 • Aidiyet nedir?
 • Aidiyet kavramının toplum ve birey için anlamı nedir?
 • Aidiyet ve vatandaşlık arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Etnik ve Kültürel aidiyet ile kimlik arasında bir ilişki var mıdır?
 • Aidiyet nasıl sağlanır?
 • Aidiyet dili dışlayıcı mıdır?
 • Aidiyet bağlamında farklı kimliklerin birbirleriyle ilişkisi nasıl düşünülebilir?
 • Farklı aidiyet biçimlerini birleştiren politikalar mümkün müdür?
 • Aidiyet bağlamında demokratik temsil ve çoğulculuk nasıl düşünülebilir?
 • Aidiyet politikaları nelerdir?
 • Küreselleşen dünyada aidiyeti düşünmenin farklı biçimleri nelerdir?
 • Göç hareketlilikleri aidiyet politikalarını nasıl etkiler?
 • Kimlik politikaları nelerdir?
 • Aidiyet ve Kimlik Politikaları ile İnsan Hakları birbirlerini dışlar mı?
 • Kimlik temelli ayrımcılığın önüne geçmek için ne yapılmalıdır?
 • Belirli kimliklerin korunması adına kültürel hak taleplerinin karşılanması elzem midir; yoksa adil bir dünya ancak tikel bağlılıkların geride bırakılmasıyla mı mümkün olacaktır?
 • Modern devletler kimlik ve kimliğe dayalı kültür konularında tarafsız olabilirler mi?
 • Kimlik farklılıklarını gözeten kültürel haklar ile sosyal devlet harcamaları için olmazsa olmaz nitelikteki ulusal birliktelik hissi çatışır mı?
 • Kültür politikaları ile ekonomi politikaları, kimlik mücadelesi ile geleneksel sol arasında herhangi bir bağ kurulabilir mi?
 • Küreselleşme karşısında ulusal kültürleri koruma çabasının kimlik oluşumuna etkisi/katkısı var mıdır? Pozitif ayrımcılık eşitlik ilkesinin ihlali anlamına gelir mi?
 • Milliyetçi politikalar kategorik olarak yadsınmalı mıdır?
 • Devletlerin göçmen ve mülteci politikalarını değerlendirmek adına başvurabileceğimiz evrensel değerler var mıdır?
 • Ayrımcılık karşıtlığı ifade özgürlüğünün kısıtlanmasını meşrulaştırır mı?
 • Nefret suçu nasıl bir suçtur, bu suçla mücadele etmenin yolları nelerdir?
 • Cinsiyetçilik ve Şiddet arasında bir ilişki var mıdır?
 • Cinsiyet eşitliği nasıl sağlanmalıdır?
 • Feminist söylem ile Kuir söylem arasında nasıl bir bağ vardır; bunlar birbirinin tamamlayıcısı mıdır?
 • Kapsayıcı ve çoğulcu bir “biz” kültürünü destekleyen alanları nasıl oluşturabiliriz?
 • Sosyal medyanın kimlik ve aidiyet deneyimlerini dönüştürdüğü söylenebilir mi?
 • Ev nedir ve nerededir?
 • Aidiyet duygusu nasıl ve ne zaman hissedilir?
 • Çokkültürlülük deneyiminin aidiyet duygusu üzerindeki etkisi nedir?

Alt Başlıklar:

 • Aidiyet/Aidiyet Biçimleri
 • Aidiyet ve Vatandaşlık
 • Aidiyet ve İnsan Hakları
 • Aidiyet ve Farklılık
 • Aidiyet ve Dışlayıcılık
 • Aidiyet Politikaları
 • Aidiyet, Topluluk ve Birey
 • Aidiyet ve Sosyal Medya
 • Küreselleşme, Göç ve Aidiyet
 • Pandemi Öncesi ve Sonrası Aidiyet
 • İnsan Hakları ve Kimlik Politikaları,
 • Farklılık/Farklılık Politikaları,
 • Aidiyet, Benlik/Özne(leşme),
 • Başkalık/Ötekilik,
 • Kültür ve Kimlik,
 • Etnisite/Ulus ve Kimlik,
 • Postkolonyal Teori,
 • (Toplumsal) Cinsiyet ve Kimlik,
 • Göç ve Kimlik,
 • Tanınma/Tanınma Kuramları,
 • Kimlik ve Tahakküm/ Özgürleşme,
 • Çokkültürcülük,
 • Komünitarizm,
 • Liberalizm-Komünitarizm Tartışması,
 • Bireysel Kimlik/Toplumsal Kimlik,
 • Mekân ve Kimlik.
 • Kitle İletişim, Kimlik ve Aidiyet
 • Z Kuşağı, Kimlik ve Aidiyet
 • Kimlik ve Aidiyet Politikaları: “Melting Pot or Salad Bowl”
 • Sanal Kimlik ve Aidiyet Algıları
 • Diaspora, Kimlik ve Aidiyet
 • Aidiyet/Sınırlar
 • Ev, sınır ve dışarısı
 • Çokkültürlülük ve entegrasyon