Sempozyum Daveti


Değerli Akademisyenler ve Araştırmacılar;
Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği tarafından çağdaş siyaset felsefesinin önemli konu ve problemlerinin tartışıldığı bir sempozyum düzenlenecektir. Sempozyum geleneksel siyaset felsefesi ile geleneksel ahlak felsefesi tartışmalarına çağdaş bir perspektiften yaklaşan bildirilere de açık olacaktır. Özgürlük, adalet, eşitlik, bireysel ve kolektif haklar, göç, mülteci sorunu, devlet-birey ilişkisi, insan hakları, siyaset felsefesi tarihi, sınıf mücadelesi, kimlik siyaseti, yoksulluk, savaş ve barış, demokrasi, liberalizm, neo-liberalizm, hoşgörü, etik-siyaset bağı, muhafazakarlık, çoğulculuk, çokkültürcülük, yoksulluk, feminizm, sivil toplum, azınlık sorunu ve azınlık hakları gibi konuların akademik bir perspektifle tartışmaya açılacağı, güncel problemlerin yerel ve küresel yönleriyle ele alınarak pratik alanla felsefi bağlarının kurulacağı bu etkinlik, Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü iş birliğiyle gerçekleştirilecektir. Sınırlandırıcı olmamakla birlikte aşağıda önerdiğimiz alt başlıklarda özgün katkı sağlayarak akademik çalışmalarını sunmak ve tartışmak isteyen tüm akademisyenleri ve araştırmacıları sempozyuma davet ediyoruz.

Hakem değerlendirmesi sonrasında sempozyuma kabul edilen tüm bildiri özetleri, e-ISSN’li online bildiri özetleri kitabında yayımlanacaktır. Tam metinler arasından hakem değerlendirmesi sonrasında seçilen bildiriler ise ISBN’li kitap olarak basılacaktır.

Alt Başlıklar:
Eşitlik ve Adalet
Demokrasi ve Özgürlük
Ulus-Devlet, İktidar ve Küreselleşme
Liberalizm/Neo-liberalizm
Marksizm/Post Marksizm
Etik ve Siyaset
Savaş ve Barış
İnsani Müdahale
Şiddet, Sömürü ve İnsan Hakları
Emek ve Sınıf Mücadelesi
Post-kolonyalizm ve Sömürgecilik
Soykütük, Diyalektik ve Tarih Felsefesi
Çokkültürcülük ve Kimlik Siyaseti
Ulusal Güvenlik ve Sınır Siyaseti
Göç ve Mülteci Sorunu
Feminist Siyaset Felsefesi
Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Etnisite
Muhafazakarlık
Kapasite Yaklaşımı
Yoksulluk

Değerli Akademisyenler ve Araştırmacılar,
2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle aynı tarihlerde Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerince Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına özel bir oturum düzenleneceği bilgisini de sizlerle paylaşmak isteriz.