Sempozyum Daveti


Değerli Akademisyenler ve Araştırmacılar;

Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği tarafından çağdaş siyaset felsefesinin önemli konu ve problemlerinin tartışıldığı bir sempozyum düzenlenecektir. Özgürlük, adalet, eşitlik, bireysel ve kolektif haklar, göç, mülteci sorunu, devlet-birey ilişkisi, insan hakları, sınıf mücadelesi, kimlik siyaseti, yoksulluk, savaş ve barış, demokrasi, liberalizm, neo-liberalizm, hoşgörü, muhafazakarlık, çoğulculuk, çokkültürcülük, yoksulluk, feminizm, sivil toplum, azınlık sorunu ve azınlık hakları gibi konuların akademik bir perspektifle tartışmaya açılacağı, güncel problemlerin yerel ve küresel yönleriyle ele alınarak pratik alanla felsefi bağlarının kurulacağı bu etkinlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü iş birliğiyle gerçekleştirilecektir. Sınırlandırıcı olmamakla birlikte aşağıda önerdiğimiz alt başlıklarda özgün katkı sağlayacak tüm akademisyenleri ve araştırmacıları sempozyuma davet ediyoruz.

Sempozyuma katılım için ücret talep edilmemektedir.

Sempozyuma kabul edilen ve sunulan tüm bildiri özetleri ve tam metinleri, Online Bildiri Özetleri ve Online Bildiri Tam Metinleri Kitaplarında yayımlanacaktır.

Alt Başlıklar:
Eşitlik ve Adalet
Demokrasi ve Özgürlük
Ulus-Devlet, İktidar ve Küreselleşme
Liberalizm/Neo-liberalizm
Marksizm/Post Marksizm
Etik ve Siyaset
Savaş ve Barış
İnsani Müdahale
Şiddet, Sömürü ve İnsan Hakları
Emek ve Sınıf Mücadelesi
Post-kolonyalizm ve Sömürgecilik
Soykütük, Diyalektik ve Tarih Felsefesi
Çokkültürcülük ve Kimlik Siyaseti
Ulusal Güvenlik ve Sınır Siyaseti
Göç ve Mülteci Sorunu
Feminist Siyaset Felsefesi
Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Etnisite
Muhafazakarlık
Kapasite Yaklaşımı
Yoksulluk