Üyelik

Dernek üyelik formu için TIKLAYINIZ!

Üye olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kısıtlamalar kapsamında bulunmayan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Adayların bu genel koşullar yanında sosyal ve beşeri bilimler alanlarında araştırmalar yapmış ve bu araştırmalarını yayınlamış ve/veya kamuoyu ile paylaşmış olmaları, kişisel olarak başvurmaları ve üyelik başvurularının en az iki dernek üyesi tarafından desteklenmesi gerekir. Üyeliğe kabul Merkez Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Türk vatandaşı olmayan yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Sadece Toplum ve Siyaset Felsefesi alanında çalışan doktora öğrencileri ve akademisyenler üyelik başvurusunda bulunabilirler.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

  1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
  5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.